Diskursu PM Iha Han-Kalan Okaziaun Aniversáriu INTERFET Ba Dala-20

Palásiu Nobre Lahane, loron 19 fulan-setembru tinan 2019, Senhoras no Senhores, Distintu konvidadu sira

 Haksolok tebes bele haree fila-fali no simu iha Dili, iha momentu festa no benéfiku ida-ne’e, belun di’ak atus ba atus ne’ebé marka ha’u-nia vida pesoál no ami-nia nasaun nia perkursu, atu hato’o ba imi pesoalmente ami-nia gratidaun ne’ebé kle’an no atu fó ba imi rekoñesimentu, agradesimentu no omenajen ne’ebé imi merese.

Rekoñesimentu ba eroi estranjeiru sira tanba servisu relevante hirak ne’ebé sira halo ona, liu-liu, sira ne’ebé – bainhira kumpre misaun manutensaun dame nian tuituir malu ne’ebé hala’o ona knaar iha Timor-Leste – mate ona hodi sakrifika sira-nia vida rasik ba Povu Timoroan.

Le'e Diskursu Kompletu Iha Ne'e!

Fonte: Mídia Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)