Mensajen Espoza PR Iha Loron Feto Nasionál Ba Dala-44

Klalerek Mutin, Bibileo, Viqueque, 3 Novembru 2019:

"Mai ita hotu hatete, “Lae ba Kualker Tipu violensia no violasaun ha direitu hasoru feto foinsa’e no inan feton sira, iha família no komunidade. Fo fiar nafatin ba mane maluk sira katak, sira sei hakribi violensia hasoru feto."

Mensajén kompletu bele le'e iha ne'e!

Fonte: Mídia Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)