Kriminaliza Defamasaun, Taur Matan Ruak: “Respeitu Ho Demokrasia Ne’e Diferente”

Dili, 15 Juñu 2020 - Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak, afirma, esbosu alterasaun ba lei Kódigu Penál seidauk tama iha nia gabinete ka iha Konsellu Ministru, tanba esbosu refere foin iha faze diskusaun nia laran iha sosiedade sivíl nia leet ne’ebé mak Ministériu Justisa organiza hela, tanba ne’e Xefe Ezekutivu hakarak sosiedade sivíl diskute lai no fó sira-nia opiniaun sira, hafoin sei haree nia prosesu tuir mai.

“Ha’u seidauk simu, Gabinete Primeiru-Ministru seidauk simu, Konsellu Ministru seidauk simu, ne’e diskusaun ida ne’ebé sosiedade sei diskute, ha’u hanoin ita husik para sosiedade diskute”, dehan Xefe Ezekutivu.

Taur Matan Ruak realsa, sosiedade sira tenke distingue entre liberdade espresaun no insultu ka dezrespeitu ba ema nia direitu fundamentál sira.

“Kestaun rua ne’ebé ita tenke distingue, mak entre liberdade espresaun, direitu ema nian atu ko’alia no mós kona-ba insultu, buat rua ne’ebé la hanesan, insultu, dezrespeitu ba ema nia naran, purtantu direitu fundamentál ema nian,  purtantu entre respeitu ho demokrasia ne’e buat rua la hanesan ne’ebé ha’u hakarak sosiedade diskute lai depois ita haree”, tenik Xefe Governu.

Ministériu Justisa daudauk ne’e distribui ona esbosu alterasaun kódigu penál liuliu matéria kona-ba kriminalizasaun ba defamasaun ba sosiedade sivíl sira atu diskute no fó sira-nia argumentasaun ruma kona-ba esbosu refere, molok Ministériu Justisa, formaliza hodi lori ba diskute tutan iha nivel Konsellu Ministru.

Fonte: Mídia Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)

Notísia Hotu-Hotu >