Serimónia Hodi Troka Meza Ne’ebé Rahun Iha Parlamentu Sei Hala’o Iha 30 Agostu 2020

Dili, 01 Jullu 2020 - Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, husu ba Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN), Aniceto Guterres atu deputadu sira nu’udar reprezentante povu bele hatán aspirasaun hosi kraik.

Prezidente Repúblika rona mos esplikasaun kona-ba Parlamentu Nasionál nia situasaun jerál, funsionamentu, administrasaun no jestaun. 

Aniceto Guterres informa mos kona-ba serimónia atu hatúr fila-fali meza Parlamentu Nasionál ne’ebé naksobuk, sei hala’o iha 30 Agostu 2020. Parlamentu Nasionál servisu hamutuk hela ho Governu hodi halo preparasaun ba serimónia kulturál ne’ebé envolve lia-na’in sira hosi munisípiu 12 no RAEOA, no mos igreja Katólika.

Hatán kona-ba Lei Pensaun Vitalísia, Prezidente Parlamentu hateten katak inisiativa tenke mai hosi Governu no deputadu sira. Prezidente Parlamentu mesak labele foti inisiativa atu halo revizaun ba Lei Pensaun Vitalísia.

Fonte: Mídia Presidente da República (PR)

Notísia Hotu-Hotu >