Primeiru-Ministru Hakarak Ema Ne’ebé Viola Kódigu Estrada Di’ak Liu Multa De’it

Dili, 6 Jullu 2020 - Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak hateten, reforma fiskál ne’ebé agora daudauk la’o hela, ne’e importante tebes atu aumenta reseita Estadu nian iha momentu ne’ebé folin mina-rai monu maka’as iha merkadu mundiál hodi afeita mos ba Fundu Mina-rai, kauza hosi pandemia surtu Covid-19, ne'ebé halo ekonomia mundiál enfrenta resesaun.

Relasiona ho ne’e, Xefe Ezekutivu fó ezemplu ida kona-ba Polísia Nasionál Timor-Leste no Alfandega ne’ebé karik jere ho didi’ak, Instituisaun Estadu rua ne’e bele hatama reseita ne’ebé di’ak ba Estadu. Tanba ne’e, Xefe Governu hakarak invés Polísia Tránzitu sira ba prende motor ka kareta infrator sira-nian ne’ebé viola kódigu estrada, di’ak liu mak multa de’it osan atu bele aumenta reseita doméstika.

“Ha’u Hori bainhira ko’alia ho kuadru sira iha Interiór, Vise Ministru Interior, ha’u dehan ita presiza osan, maibé kuandu halo lei ba prende fali motor. Motor ba hada hamutuk hotu iha Eskuadra Polísia ne’ebá to’o ferujen, to’o dodok, balu lori tan ba uma sé mak hatene. Se ha’u presiza osan pois ba foti (prende) motor halo saida? Ha’u halo lei para foti de’it osan. Ohin ha’u hetan o multa foti osan, o bele lori o-nia motor, aban ha’u hetan tan foti tan osan, bainruak ha’u hetan tan o, foti tan, ha’u foti-foti, o mak sai baruk. Entaun nia sente afinál ha’u gasta osan ba motor ne’e barak liu motor nia folin, di’ak liu ha’u rai tiha iha uma. Duké ita foti motor kria tan problema ida, nusá la foti osan de’it”, dehan Xefe Governu.

Aleinde ne’e, Xefe Governu mos lamenta ho polítika Alfandega nian ne’ebé prende sasán hosi infrator sira ba sunu no tesi tiha, invés leillaun hodi hetan osan hatama ba kofre Estadu.

Fonte: Mídia Gabinete do Primeiro Ministro (GPM)

Notísia Hotu-Hotu >