Alkatiri Hatama Ona Keixa Kontra CPN-CNRT No Sei Hatama Mos Keixa Hasoru Mídia Balu

Dili, 07 Jullu 2020 - Sekretáriu Jerál FRETILIN, Mari Alkatiri, ohin, hakat ba edifisiu Prokuradór Jerál da Repúblika hodi hato’o keixa hasoru Komisaun Polítika Nasionál CNRT (sigla portugés CPN-CNRT) relasiona ho akuzasaun hosi CPN-CNRT hasoru Marí Alkatiri iha loron hirak liubá.

“Ha’u mai hanesan sidadaun ida. La’os mai hanesan líder nasionál, la’os mai hanesan Sekretáriu Jerál. Mai hanesan sidadaun para atu reklama ba Estadu, ha’u nia direitu”, dehan Mari Alkatiri ba jornalista sira iha fatin Ministériu Públiku nian.

Mari hatutan, “Sira tenki mai prova, sira halo akuzasaun iha fundamentu ka lae. Se laiha fundamentu sira tenke responsabiliza. La’os akuza, akuza de’it, uza mídia oioin halo akuzasaun”.

Alkatiri hateten mos katak ida ne’e nu’udar keixa dahuluk hasoru CPN-CNRT. No loron hirak mai tan nia sei hatama tan keixa daruak hasoru bankada CNRT. Alkatiri mos dehan sei hatama keixa hodi kontra mídia balu.

Fonte: Gabinete Primeiro-Ministro I e VII Governo Constitucional

Notísia Hotu-Hotu >