}
IPB: Vaga 15 Ba Dosente

Instituto Politécnico Betano (IPB) hakarak hato'o ba públiku katak IPB agora dadauk buka atu rekruta dosente ba Kursu Produsaun Animál no Konstrusaun Sivíl hodi hanorin iha IPB, Manufahi. Atu hetan informasaun kompletu Bele Klik Iha Ne'e!

Submete ita bo'ot sira nia kandidatura hahú loron 12 Agostu 2019 to'o 03 Setembro 2019.